ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Експлоатация на автомобилния транспорт - дуално обучение /чрез работа/ с разширено изучаване на английски език

Професия: Организатор на автомобилния транспорт

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Автомобилния транспорт? Той осигурява мобилност на хората, обслужва бизнеса чрез превоз на суровини и стоки, затова от съществено значение е добрата организация и управление. В сравнение с другите видове транспорт той е най-използвания в света.

Специалността   обхваща   всички икономически   и технически знания и умения, необходими за организацията и управлението на транспортно дружество или обслужване на биснеса, владеене на два чужди езика.

Пълният курс на обучение VIII - ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор на автомобилния транспорт"

Завършилите  курса на обучение получават:

– Диплома за средно образование след успешно завършен 12 клас

– Свидетелство за професионална квалификация – Трета степен след успешно положени държавни квалификационни изпити

– БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС категория "В“, "С", кат. "Ткт"

– Квалификация: “ОРГАНИЗАТОР НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ"

Завършилият тази специалност ще може:

- да планира, организира, контролира и извършва безопасна експлоатация на автотранспортната техника/товаро – пътнически потоци, складово, сервизно и гаражно стопанство, безопасност на движението по пътищата и др./;

- да води едностранно и двустранно счетоводство;

- да  извършва анализи на финансовото и икономическото състояние на транспортната фирма;

- да работи в областта на маркетинга и рекламата на транспортни фирми, да участва в проучването на транспортния пазар;

- да работи с информационни системи;

- развива комуникативност и работа в екип;

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност  за продължаване обучението в колежи и висши училища.