ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Издаване на Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за професионална квалификация

1.

Наименование на административната услуга

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

2.

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 38 и чл. 39  от Закона за професионалното образование и обучение

3.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

 

 

Професионалните гимназии;

Училищата по изкуствата;

Спортните училища;

Духовните училища -  когато осигуряват професионална подготовка в професионално направление "Религия";

Училищата в местата за лишаване от свобода;

Специалните училища - възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати;

Обединените училища;

Средните училища;

Профилираните гимназии;

Вечерните училища;

Специалните училища - за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания, в отделни паралелки в тях;

Професионалните колежи;

Центровете за професионално обучение;

4.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

 

 

Издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност по реда на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

¨ Удостоверение за професионално обучение се издава за удостоверяване на завършено професионално обучение, и на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация.

¨  Свидетелство за професионална квалификация се издават на всички обучаеми след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

¨  Свидетелство за правоспособност се издават по условия и ред определени с наредби на министъра на образованието и науката, освен ако в закон не е предвидено друго.

¨  Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение №4 от Наредба №8.

¨      Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба№8.

¨      След регистрирането Удостоверението за професионално обучение, Свидетелството за професионална квалификация и Свидетелството за правоспособност се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация

5.

Начини на заявяване на услугата.

 

 

За издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация НЕ Е необходимо заявяване.

6.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

7.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен

8.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.

 Не се дължат

9.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Националната агенция за професионално образование и обучение

Министерството на образованието и науката

10.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

 

Отказът за издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се обжалват по реда на АПК пред Административния съд

11.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата 

pg.sevlievo@abv.bg

12.

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез упълномощено лице