ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Издаване на документи за валидиране на професионална квалификация

1.

Наименование на административната услуга

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

2.

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 40  от Закона за професионалното образование и обучение

3.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директорът на институцията

4.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

     Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

     Удостоверения  за  валидиране  на  професионална  квалификация  по  част  от  професия се издават на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация  по  част  от  професия.

     Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се издават на всички обучаеми  след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

     Удостоверения  за  валидиране  на  професионална  квалификация  по  част  от  професия и Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение №4 от Наредба №8.

     Удостоверения  за  валидиране  на  професионална  квалификация  по  част  от  професия и Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение №2 от Наредба №8.

     След регистрирането Удостоверенията за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелствата за валидиране на степен на професионална квалификация се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация

5.

Начини на заявяване на услугата.

Процедурите  по  валидиране  се  организират  след  подадено  от  лицето  заявление по образец до директора.

6.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

7.

 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

 Безсрочно

8.

Такси или цени. 

За  всяка  процедура  от валидирането на професионална квалификация се  разработват  план‐сметки  В план‐сметките се включват всички преки и непреки разходи на институцията.  План‐сметките се утвърждават от директора.Сумите за разходите, направени от институциите за установяване, документиране, оценяване и признаване на опита на лицата, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, не могат да надвишават действителния размер на разходите.

9.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Националната агенция за професионално образование и обучение

Министерството на образованието и науката

10.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професията и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

11.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

pg.sevlievo@abv.bg

12.

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично/чрез упълномощено лице

Прикачени документи

Заявление