ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

ПРАВИЛНИК НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 1. Ученическият училищен съвет е демократичен орган на ученическо самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процесите на взимане на решения, които се отнасят до ученическата общност.
 2. Той развива дейност съобразена с образователната и здравна програма, правилника за вътрешния ред, хигиенните изисквания и интереси на учениците.
 3. Изграждането на училищния съвет е отговор на потребностите от хуманизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.
 4. При изпълнение на своите дейности, ученическия съвет взаимодейства с Педагогическия съвет на училището.
 5. Принципи на действие: демократичност, толерантност и инициативност.
 6. Ученическият училищен съвет се събира един път месечно.

ІІ. ЦЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

 1. Създаване на благоприятна обстановка в училище, способстваща за развитие на психическото и физическото здраве на децата.
 2. Повишаване привлекателността на училището.
 3. Да обединява и представлява учениците от училището.
 4. Да дава гласност на проблемите на учениците.
 5. Да защитава правата и интересите на учениците.
 6. Да стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищния живот.

 

ІІІ. ИЗГРАЖДАНЕ

 1. Право на участие в ученическия съвет на училището имат ученици, които са избрани от класа си и притежават:
 • лидерски качества и креативност;
 • организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи;
 • умения да изразяват и защитават общото мнение, дори то да е в противоречие с личното им мнение;
 • готовност за поемане на отговорност.
 1. Ученическият съвет на училището се състои от представители на всеки клас и се ръководи от председател и заместник-председатели. Изборът им се осъществява от Ученическия съвет.
 2. В своята дейност учениците се подпомагат от педагогическия съветник, който координира и подпомага работата му и класните ръководители в процеса на избор на училищния ученически съвет.
 3. По преценка на директора на училището председателят и/или заместник-председателя на Ученическия съвет могат да участват в заседание на Педагогическия съвет с право на глас.

ІV.  ФУНКЦИИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ

 1. Утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училище;
 2. Прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно начините на упражняване на правата на учениците;
 3. Мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност;
 4. Участва в изработването на правилника на училището;
 5. Посредничи в разрешаването на възникнали проблеми свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности;
 6. Подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете и общоучилищните изяви;
 7. Работи по проекти съвместно с другите ученици, учители, училищното ръководство и родителите.

 V. ПРАВА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 1. Да бъде посредник при разрешаване на конфликти.
 2. Да предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки за подобряване на образователно-възпитателния процес.
 3. Да изразява позиция по всички въпроси отнасящи се до училищния живот.
 4. Да защитава позициите на съучениците си пред ръководството и Педагогическия съвет.
 5. Да участват в благотворителни и дарителски акции, културни прояви и други дейности по негова инициатива, свързани с провеждане на национални и регионални кампании.

VІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 1. Да отговаря на изискванията на правилника за дейността на училището, както всички останали ученици
 2. При наложена административна санкция от училището бива изключен от ученическия училищен съвет.
 3. Членовете му да представят обективно и аргументирано становището на своите съученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.
 4. Да търсят среща с ръководството, педагогическия съветник и учителите в училище винаги, когато възникне важен за училището проблем.

 

VІІ. ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ СИ ВЗАИМОДЕЙСТВА С:

 1. Училищното ръководство и Педагогическия съвет;
 2. Педагогическият съветник;
 3. Класните ръководители и учителите;
 4. Ученическите съвети на други училища;
 5. Младежки общински съвет;
 6. Извънучилищни държавни и неправителствени организации имащи отношение към образованието и възпитанието на подрастващите.

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Изменение и допълнение на правилника може да настъпи при промяна на нормативните разпоредби, регламентиращи ученическото самоуправление.

Прикачени документи

Протоколи от събрания