ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Документи

Прикачени документи

Етичен кодекс на училищната общност
Правилник за дейността на училището
Вътрешни правила за организация на работната заплата
Мерки за повишаване на качеството на образованието
План за дейността на педагогическия съвет
План за квалификационна дейност
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Годишен план за дейността на училището
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд
План за действие и финансиране към стратегия за развитие на училището
Стратегия за развитие на училището 2020-2024
Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID-19
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електорнна среда от разстояние
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Препоръки на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19
Подготовка на работното място за COVID - 19
Оценка на риска от въздействие на биологичен агент COVID - 19