ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Документи

Прикачени документи

Вътрешни правила за организация на работната заплата /считано от 01.04.2022/
Правила за организиране и провеждане на атестиране на педагогическите специалисти
Правилник за осигуряване безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Програма за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
План-програма за превенция ранното напускане на училище
Правилник за реда на ползване на училищен автобус
Правилник за вътрешния трудов ред
Правила за организиране и провеждане на самостоятелна форма на обучение
Годишен план за дейността на училището
Правилник за дейността и вътрешния ред в общежитието
Правилник за дейността на училището
План за квалификационна дейност
План за действие и финансиране към стратегия за развитие на училището
Стратегия за развитие на училището 2020-2024
Етичен кодекс на училищната общност
Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID-19
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електорнна среда от разстояние
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Препоръки на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19
Подготовка на работното място за COVID - 19
Оценка на риска от въздействие на биологичен агент COVID - 19