ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Документи

Прикачени документи

Правилник за дейността на училището
Вътрешни правила за организация на работната заплата /считано от 01.12.2022/
Етичен кодекс на училищната общност
Годишен план за дейността
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи
Правила за организиране и провеждане на самостоятелна форма на обучение
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за осигуряване безопасни условия на възпитание, обучение и труд
План за изпълнение на дейностите по стратегията за 2022-2023 година
Стратегия за развитие на училището 2020 - 2024 година
Правила за организиране и провеждане на атестиране на педагогическите специалисти
Правилник за реда на ползване на училищен автобус
Правилник за дейността и вътрешния ред в общежитието
План за квалификационна дейност
Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID-19
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електорнна среда от разстояние
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Препоръки на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19
Подготовка на работното място за COVID - 19
Оценка на риска от въздействие на биологичен агент COVID - 19