ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Документи

Прикачени документи

План за действие по безопасност на движението по пътищата - 2021 година
Стратегия за развитие на училището 2020-2024
План за действие и финансиране към стратегия за развитие на училището
Правилник за дейността на училището
Вътрешни правила за организация на работната заплата
Етичен кодекс на училищната общност
Мерки за повишаване на качеството на образованието
План за дейността на педагогическия съвет
План за квалификационна дейност
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Годишен план за дейността на училището
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID-19
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електорнна среда от разстояние
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Препоръки на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19
Подготовка на работното място за COVID - 19
Оценка на риска от въздействие на биологичен агент COVID - 19