ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Документи

Прикачени документи

Вътрешни правила за организация на работната заплата /считано от 01.01.2024
Правилник за осигуряване безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи
Стратегия за развитие на училището 2023 - 2028 година
Правила за организиране и провеждане на самостоятелна форма на обучение
план за квалификационна дейност
Правилник за вътрешния трудов ред
Годишен план за дейността
Етичен кодекс на училищната общност
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
План за изпълнение на дейностите по стратегията за 2022-2023 година
Правила за организиране и провеждане на атестиране на педагогическите специалисти
Правилник за реда на ползване на училищен автобус
Правилник за дейността и вътрешния ред в общежитието
Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID-19
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електорнна среда от разстояние
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19
Препоръки на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19
Подготовка на работното място за COVID - 19
Оценка на риска от въздействие на биологичен агент COVID - 19