ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Тук ще намерите всичко, което е необходимо да знаете за организацията на обучението по време на извънредното положение в България в следствие усложнената епидемиологична обстановка

  От 14.02. 2022 г. до 18.02.2022 г. учебните  занятия  ще се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационни технологии за учениците от VІІІа, VІІІб, Ха, Хб, ХІІа класове.

Учениците от ІХа, ІХб, ХІа ще учат присъствено!

 

В Професионална гимназия „Марин Попов“ се провежда обучение от разстояние в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams.  Създадени са групи на всеки клас по всички изучавани учебни предмети. Създадени са виртуални класни стаи, в които се води синхронно обучение, съгласно утвърденото седмично разписание. Часовете се провеждат ежедневно, като времетраенето на всеки час във виртуалната класна стая е 30 минути. В момента учителите реализират провеждането на целия хорариум от ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ . Допълнително са създадени виртуални класни стаи за групите, участващи в Занимания по интереси

Всички учители и ученици са инструктирани да спазват правила за електронно обучение.

 

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 1. Електронното обучение е безплатно, осъществява се само чрез платформата Microsoft Teams;
 2. Учениците имат право да бъдат информирани за училищната политика и организацията на обучението;
 3. Учениците получават техническа подкрепа от учителите си в изпълнение на дейностите, предвидени за осъществяване на електронното обучение;
 4. Учениците се насърчава да изказват мнение, да правят предложения и да задава въпроси във връзка с организацията на електронното обучение;
 5. Учениците и учителите използват “класните стаи” и каналите за онлайн консултации за образователни и организациони цели;
 6. Учениците и учителите са длъжни да се спазват точния час на започване на учебен час/ договорена консултация
 7. В ОРЕС се обсъждат въпроси по темата/ темите, зададени от преподавателя;
 8. В комуникацията си с учители и съученици, учениците използват книжовен български език (освен ако обучението не е по чужд език) и не отправят обидни, неприлични и други неподходящи послания и не нарушават правата на другите;
 9. Учениците не саботират провеждането на електронното обучение;
 10. Учениците не правят аудио и видео записи без съгласието на участниците и техните родители;
 11. Учениците не разпространяват предоставените от учителя файлове, линкове или хипервръзки към материали извън Училищната облачна платформа и не предоставят достъп на други лица до своите работи по заданията;
 12. За ученици, които не спазват горепосочените правила може да бъде наложена мярката „отстраняване от час“;
 13. Учениците НЕ споделят пароли и лични данни. В профила си всеки потребител следва да въведе информация, която му позволява сам бързо да смени компрометирана или забавена парола. Паролата за достъп до платформата не трябва да бъде използвана за лични нужди и по никакъв начин не трябва да бъде споделяна с трети лица;
 14. По време на час микрофоните на учениците да са изключени и да се включват при въпрос от преподавателя;
 15. По време на час камерите на учениците да са изключени и да се включват по искане на преподавателя;
 16. Учителите следат за посещаемостта на учениците в учебните часове, имат право да изпитват, да провеждат контролни/класни работи, да задават домашни задачи и да оценяват знанията на учениците като поставят оценки.
 17. Учителите са длъжни да подават обратна връзка относно изпълнението на възложените задачи и своевременно да информират ръководството, ако ученик не участва в електронното обучение и/или изпитва непреодолими трудности при осъществяването му;
 18. Учителите не разпространяват документи, свързани с училищната политика за организиране и провеждане на електронното обучение; не копират и/или не разпространяват ресурси на други учители, както и копия от работата на ученици;
 19. Директорът осъществява мониторинг на дейността в “класните стаи”, каналите за онлайн-комуникация и методите за осъществяване на електронното обучение, без да нарушава автономността на учителите;

 

Всички учители и ученици трябва да спазват правилата за електронното обучение от разстояние.

 

Родителите имат право да бъдат информирани чрез електронния дневник и сайта на училището за организацията и провеждането на електронното обучение, както и за задължението в максимална степен да осигурят условия на ученика за провеждането на обучението (при невъзможност ученикът да участва в електронното обучение родителите/ настойниците уведомят ръководството).