ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

 

Графикът за провеждане на изпитите  от втора изпитна сесия е поставен на информационното табло в училище.

Всички ученици, чиито отсъствия надхвърлят 25% от учебните часове по учебен предмет, са длъжни да положат изпити за определяне на срочна оценка за І срок.

Учениците, които не са се явили на изпити съгласно графика за изпитната сесия, определен със Заповед № РД-04-366/22.01.2021 г. имат право на още едно явяване съгласно нов график с начало 24.02.2021 г. 

Тези ученици, които не положат изпит във втората изпитна сесия, ще полагат изпит за годишна оценка по учебните предмети след края на учебните занятия - 30.06.2021 г.

 

ЗАПОВЕД

 

№  РД-04-366

гр. Севлиево,22.01.2021 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал.1т.3 и т.4 от Наредба №15/22.07.2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл.22, ал.5 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците при спазване изискванията на чл.40-43 от същата Наредба

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

  1. Ред и организация за провеждане на изпитите за определяне на срочна оценка за І-вия учебен срок на учебната 2020/2021 година на ученици, обучавани в дневна и дуална форма, чиито отсъствия надхвърлят 25% от учебните часове по отделен предмет, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, съгласно приложения график.

Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул, изучавано през първия учебен срок и за съответния вид подготовка.

Изпитите се провеждат в писмена форма, освен в случаите по чл. 41, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

В случай на неявяване на ученик на определената дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, не по-късно от две седмици след приключване на учебния срок. Когато ученикът не се яви и на втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния учебен предмет.

  1. Задължения на длъжностните лица:

 

  1. Комисия за организиране на изпита:

1.1. Получава от Нели Монева (отговорник за генериране на изпитни протоколи от АдминПро), протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, 1.2. Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

1.3. Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41, ал. 6 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

1.4. Не напуска изпитната зала, не води разговори, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, не ползва мобилни устройства.

1.5. Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и във изпитната зала.

1.6. Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

1.7. Не допуска подсказване и преписване.

1.8. Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска залата ученик, който:

1.8.1. преписва от хартиен носител;

1.8.2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);

1.8.3. преписва от работата на друг ученик;

1.8.4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;

1.8.5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на комисията за организиране на изпита, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено. Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на училищното обучение, не се оценява. В тези случаи ученикът може да се яви отново на съответния изпит на следващата изпитна сесия.

1.9. Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

1.10. Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

 

  1. Комисия по оценяването:

2.1. Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване, съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание, и ги представят на директора за утвърждаване в срок до един ден преди провеждане на изпита. Изготвят се изпитни варианта в зависимост от броя на учениците + 2.

2.2. След изтегляне на изпитния вариант учениците работят върху един който се прилага към документацията за съответния изпит.

2.3. В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита (теглене на изпитните билети), при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

2.4. Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено, и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

2.5. След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

2.6. Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и члена на комисията. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва за вписване на индивидуалните оценки и общата оценка, определена от членовете на изпитната комисия.

2.7. Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Оценката от изпитите, в резултат на които се формира срочна оценка, се формира като средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица. Оценката от изпитите, които се провеждат като комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност до единица. Оценката от изпитите, които се провеждат като комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е слаб (2), когато някоя от оценките по отделните части е слаб (2). В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части.

2.8. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

2.9. След приключване на оценяването и в указания срок протоколът се подписва от председателя и членовете на изпитната комисия и се предава на директора заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

 

  1. Оповестяването на резултатите се извършва от инж. Наталия Иванова, на длъжност: ЗДУПД.