ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

 Със съвременно оборудване от Италия за практическо обучение по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., Професионалната гимназия обнови учебните работилници. Учениците от специалностите "Организация на автомобилния транспорт" и "Спедиция, транспортна и складова логистика" ще имат възможност да изучават устройството на автомобила и да усвоят много и полезни знания с новите придобивки, за да се реализират успешно в живота.

 

Автомобилен симулатор за обучение на млади шофьори ще подпомага подготовката на кандидатите от ПГ "Марин Попов" за полагане на теоретичен и практически изпит.
Aвтомобилният симулатор дава възможност за ситуационно моделиране на поведението им, както и за анализ и оценка на постиженията им. Системата предлага възможности за придобиване на знания при усложнени пътни ситуации, които са трудно постижими при кормуване с реалния учебен автомобил, както и възможност на обучаемия да ги осъзнае, анализира и да си изработи правилен модел на действия за излизане от тях. Тренажорът позволява да се отработят елементи свързани с изграждане на базови умения и навици, необходими при управлението на автомобил, маневриране в затворена площадка и полигон, управление в извънградски условия, планински участъци и по автомагистрала, движение в жилищна зона и градски условия. Включена е и възможност за симулиране на кормуване в различни метеорологични и времеви условия – мъгла, дъжд, сняг, ден, нощ и др.
 

Основна цел

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфичните цели на приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ и инвестиционен приоритет 10iv „Подобряване на адекватността на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и системите на обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи на учене и схеми за стаж“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ - 20 761 775,78 лв. и от Държавния бюджет на Република България 3 663 842,80 лв.

 

Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.

Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване" в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

Проектът е на обща стойност 24 425 618,58 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца, със срок на изпълнение от 03.02.2020 г. и не по-късно от 31.10.2023 г.