ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

 

 

Стартира 

Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000059388

"Мобилност в Италия"

по програма „Еразъм+“

 

С началото на учебната 2022 – 2023 година стартираха дейностите по реализирането на Проект „Мобилност в Италия“ № 2022-1-BG01-KA121-VET-000059388, финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз по Ключова дейност 1 –„ Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение“. Финансирането е на стойност 63 164 €.

Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Целта е да допринесе за растеж, работни места, социално равенство и приобщаване в областта на образованието и обучението.

Конкретните въпроси, по които програмата работи, са:

 • Намаляване на безработицата, особено сред младите хора;
 • Насърчаване на образованието за възрастни, особено изграждането на нови умения и умения, които се търсят от пазара на труда;
 • Насърчаване на младите хора да участват в европейската демокрация;
 • Подкрепа за иновации, сътрудничество и реформи;
 • Намаляване на преждевременното напускане на училище;
 • Насърчаване на сътрудничеството и мобилността със страните партньори на ЕС.

Европейската мобилност на ученици по проекта се изразява в подготовка и изпращане на 18 ученици от специалности „Механизация на селското стопанство“, „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Експлоатация на автомобилния транспорт“  на 20 дневна професионална практика в град Реджо Емилия, Италия.

По време на мобилността, действията  ще са насочени изцяло към подобряването на практическата подготовка на учениците, търсейки да предостави занятия, които могат нагледно да ги въведат в професията на терен.. Предвидената работна практика в гр. Реджо Емилия ще позволи на младите специалисти да постигнат:

 • надграждане на теоретичните си знания чрез практическо обучение и участие в реализирането на конкретни професионални задания по изучаваната от тях специалност;
 • подобрен капацитет за работа в екип и работа с техническо обурудване в професията
 • усъвършенстване на трудови навици и дисциплина постигнати в реална работна среда
 • повишени чуждоезикови знания
 • повишена мотивация за реализация по професията

Настоящият проект за мобилност предоставя на участниците възможност да развият своите професионални и практически умения в реална работна среда. Те ще формират нови знания и умения в международна обстановка и използвайки обурудване, техники и практически подходи под наблюдението на компетентни специалисти.

Проектът е насочен към провеждането на мобилност на обучаеми от ПОО в чужбина и основните дейности включени в проекта са разпределени както следва:

ЕТАП І - Подготовка - ще се проведе в периода 01.07. 2022г. - 16.06.2023г.

Практическите дейности, свързани с проекта са следните:

 1. Подбор на участниците - ученици– Комисия за подбор организира и провежда селекцията

на учениците – кандидати за международната практика, в два етапа. Учениците подават

документите в срок до 31.01.2023 г. в канцеларията на училището, като се съобразяват с

утвърдените изисквания и образци. Комисията оценява подадените документи, изготвя списък

на класираните на първи етап ученици и обявява дата за провеждане на тест и събеседване с

тях. До 05.05.2023 г. комисията обявява окончателния списък с класираните ученици след

проведен I и II етап на информационното табло.

Подготовка на участниците – В периода от  15 февруари до 05 юни 2023 ще се организират срещи с учениците и родителите на подбраните кандидати за предоставяне на допълнителна информация, запознаване с програмата и сключване на договори с учениците.

В периода април-юни 2023 г. са предвидени административни дейности: изготвяне на документи, билети, застраховки, провеждане на инструктажи, настаняване, хранене, пътуване, наставничество и др. Ще се създаде механизъм за поддържане на контакти с родителите.

2. Мобилност на педагогически персонал - Целта на обучението e подобряване на компетенциите на педагогическите специалисти  в прилагането на дуалното обучение чрез усвояване на италианския опит и добри практики. Работната програма включва наблюдение и обмяна на опит в сродни професионални училища и работодатели, посещение на работните места на учениците и разговори с работодатели.

2.1 Подбор на участниците

 • Професионална мобилност – да преподават учебни предмети от раздел Б на учебния план, добра чуждоезикова подготовка
 • Придружаващ учител на ученическата група – да преподават учебни предмети от раздел Б на учебния план, добра чуждоезикова подготовка, организаторски качества за провеждане на практиката и на планиране на културни и спортни дейности през свободното време.

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ИЗВЪН УЧЕБНО ВРЕМЕ.

ЕТАП ІІ – Изпълнението на работна практика - Юли 2023г.

По време на практиката:

 • Учениците ще се запознаят с работния процес в съответната компания, представена от партниращата организация IFOM.
 • Всеки ученик ще има ментор, който ще осъществява контрол и подкрепа.
 • Учениците ще имат индивидуални или групови задачи.
 • Учениците ще попълват ежедневно дневник за изпълнение на задачите.
 • Ще посетят забележителностите на Реджо Емилия, Болоня, Модена и др. близки забележителности.

ЕТАП ІІІ- Заключителна фаза на проекта - 30.07.2023г. - 31.08.2023г.

Ще се изготвят доклади, оценки, анализи, попълнят анкети, подготвят материали за отчитане и популяризиране извършените дейности по проекта.

Очакваме реализирането на проекта да има въздействие както върху преките участници, така и върху цялата училищна и местна общност – ученици, учители, родителите, училището като образователна институция, на местно и регионално ниво.

 

инж. Нели Христова  -  Ръководител на проекта

 

 

 Програма ЕРАЗЪМ +

„Ръка за ръка към познания, умения и успех“ – продължението… :

ДОГОВОР НОМЕР – 2022-1-BG01-KA121-VET-000059388

 

 

Изберете преживяване!

През учебната 2022/2023 ще бъде осъществена мобилност в гр. Reggio Emilia – Italy/Италия. Проектът е финансиран от  „Еразъм+“  програма на Европейския съюз, размер на отпуснатите безвъзмездни средства е 63164 EUR.

 

 

Как да участвам?

Критерии за подбор на ученици!!!

Подборът на учениците ще се извърши на базата на техните постижения  и резултатите от предхождащата учебна година и първия учебен срок на текущата учебна година преди датата  на заминаване:

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 1. Годишен успех от учебната 2021/2022 г. – не по-нисък от добър 4.00;
 2. Оценка по английски език от учебна 2021/2022 година.
 3. Ниво на професионална компетентност /среден успех по учебни дисциплини – теория и практика от раздел Б на учебния план / от учебна 2021/2022 година.
 4. Активно участие в различни инициативи организирани от училището.
 5. На кандидатите да не са налагани дисциплинарни наказания от Педагогическия съвет през  учебна 2021/2022 година.

 ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

     Окончателният подбор ще се извърши  по следните показатели:

 1. Успех от първия срок на учебната 2022/2023 година – Добър 4.00;
 2. Редовно присъствие в часовете и на предварителната подготовка за участие в програма Еразъм+ ;
 3. Успех и ниво на владеене на английски от предварителната подготовка за участие в програма Еразъм + ;
 4. На кандидатите да не са налагани наказания от Педагогическия съвет през учебната година;
 5. Участие в извънкласна и извънучилищна дейност.

      В случай на равен брой точки на последните в класирането, ще се вземат предвид оценките по учебни предмети от професионална подготовка.

Право на участие имат всички ученици от IX  до XII клас навършили 16 години до 30.06.2023 година.

Прикачени документи

Мобилност на учители в Италия