ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

 

 

Стартира 

Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000059388

"Мобилност в Италия"

по програма „Еразъм+“

 

С началото на учебната 2022 – 2023 година стартираха дейностите по реализирането на Проект „Мобилност в Италия“ № 2022-1-BG01-KA121-VET-000059388, финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз по Ключова дейност 1 –„ Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение“. Финансирането е на стойност 63 164 €.

Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Целта е да допринесе за растеж, работни места, социално равенство и приобщаване в областта на образованието и обучението.

Конкретните въпроси, по които програмата работи, са:

 • Намаляване на безработицата, особено сред младите хора;
 • Насърчаване на образованието за възрастни, особено изграждането на нови умения и умения, които се търсят от пазара на труда;
 • Насърчаване на младите хора да участват в европейската демокрация;
 • Подкрепа за иновации, сътрудничество и реформи;
 • Намаляване на преждевременното напускане на училище;
 • Насърчаване на сътрудничеството и мобилността със страните партньори на ЕС.

Европейската мобилност на ученици по проекта се изразява в подготовка и изпращане на 18 ученици от специалности „Механизация на селското стопанство“, „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Експлоатация на автомобилния транспорт“  на 20 дневна професионална практика в град Реджо Емилия, Италия.

По време на мобилността, действията  ще са насочени изцяло към подобряването на практическата подготовка на учениците, търсейки да предостави занятия, които могат нагледно да ги въведат в професията на терен.. Предвидената работна практика в гр. Реджо Емилия ще позволи на младите специалисти да постигнат:

 • надграждане на теоретичните си знания чрез практическо обучение и участие в реализирането на конкретни професионални задания по изучаваната от тях специалност;
 • подобрен капацитет за работа в екип и работа с техническо обурудване в професията
 • усъвършенстване на трудови навици и дисциплина постигнати в реална работна среда
 • повишени чуждоезикови знания
 • повишена мотивация за реализация по професията

Настоящият проект за мобилност предоставя на участниците възможност да развият своите професионални и практически умения в реална работна среда. Те ще формират нови знания и умения в международна обстановка и използвайки обурудване, техники и практически подходи под наблюдението на компетентни специалисти.

Проектът е насочен към провеждането на мобилност на обучаеми от ПОО в чужбина и основните дейности включени в проекта са разпределени както следва:

ЕТАП І - Подготовка - ще се проведе в периода 01.07. 2022г. - 16.06.2023г.

Практическите дейности, свързани с проекта са следните:

 1. Подбор на участниците - ученици– Комисия за подбор организира и провежда селекцията

на учениците – кандидати за международната практика, в два етапа. Учениците подават

документите в срок до 31.01.2023 г. в канцеларията на училището, като се съобразяват с

утвърдените изисквания и образци. Комисията оценява подадените документи, изготвя списък

на класираните на първи етап ученици и обявява дата за провеждане на тест и събеседване с

тях. До 05.05.2023 г. комисията обявява окончателния списък с класираните ученици след

проведен I и II етап на информационното табло.

Подготовка на участниците – В периода от  15 февруари до 05 юни 2023 ще се организират срещи с учениците и родителите на подбраните кандидати за предоставяне на допълнителна информация, запознаване с програмата и сключване на договори с учениците.

В периода април-юни 2023 г. са предвидени административни дейности: изготвяне на документи, билети, застраховки, провеждане на инструктажи, настаняване, хранене, пътуване, наставничество и др. Ще се създаде механизъм за поддържане на контакти с родителите.

2. Мобилност на педагогически персонал - Целта на обучението e подобряване на компетенциите на педагогическите специалисти  в прилагането на дуалното обучение чрез усвояване на италианския опит и добри практики. Работната програма включва наблюдение и обмяна на опит в сродни професионални училища и работодатели, посещение на работните места на учениците и разговори с работодатели.

2.1 Подбор на участниците

 • Професионална мобилност – да преподават учебни предмети от раздел Б на учебния план, добра чуждоезикова подготовка
 • Придружаващ учител на ученическата група – да преподават учебни предмети от раздел Б на учебния план, добра чуждоезикова подготовка, организаторски качества за провеждане на практиката и на планиране на културни и спортни дейности през свободното време.

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ИЗВЪН УЧЕБНО ВРЕМЕ.

ЕТАП ІІ – Изпълнението на работна практика - Юли 2023г.

По време на практиката:

 • Учениците ще се запознаят с работния процес в съответната компания, представена от партниращата организация IFOM.
 • Всеки ученик ще има ментор, който ще осъществява контрол и подкрепа.
 • Учениците ще имат индивидуални или групови задачи.
 • Учениците ще попълват ежедневно дневник за изпълнение на задачите.
 • Ще посетят забележителностите на Реджо Емилия, Болоня, Модена и др. близки забележителности.

ЕТАП ІІІ- Заключителна фаза на проекта - 30.07.2023г. - 31.08.2023г.

Ще се изготвят доклади, оценки, анализи, попълнят анкети, подготвят материали за отчитане и популяризиране извършените дейности по проекта.

Очакваме реализирането на проекта да има въздействие както върху преките участници, така и върху цялата училищна и местна общност – ученици, учители, родителите, училището като образователна институция, на местно и регионално ниво.

 

инж. Нели Христова  -  Ръководител на проекта

 

 

 Програма ЕРАЗЪМ +

„Ръка за ръка към познания, умения и успех“ – продължението… :

ДОГОВОР НОМЕР – 2022-1-BG01-KA121-VET-000059388

 

 

Изберете преживяване!

През учебната 2022/2023 ще бъде осъществена мобилност в гр. Reggio Emilia – Italy/Италия. Проектът е финансиран от  „Еразъм+“  програма на Европейския съюз, размер на отпуснатите безвъзмездни средства е 63164 EUR.

 

 

Как да участвам?

Критерии за подбор на ученици!!!

Подборът на учениците ще се извърши на базата на техните постижения  и резултатите от предхождащата учебна година и първия учебен срок на текущата учебна година преди датата  на заминаване:

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 1. Годишен успех от учебната 2021/2022 г. – не по-нисък от добър 4.00;
 2. Оценка по английски език от учебна 2021/2022 година.
 3. Ниво на професионална компетентност /среден успех по учебни дисциплини – теория и практика от раздел Б на учебния план / от учебна 2021/2022 година.
 4. Активно участие в различни инициативи организирани от училището.
 5. На кандидатите да не са налагани дисциплинарни наказания от Педагогическия съвет през  учебна 2021/2022 година.

 ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

     Окончателният подбор ще се извърши  по следните показатели:

 1. Успех от първия срок на учебната 2022/2023 година – Добър 4.00;
 2. Редовно присъствие в часовете и на предварителната подготовка за участие в програма Еразъм+ ;
 3. Успех и ниво на владеене на английски от предварителната подготовка за участие в програма Еразъм + ;
 4. На кандидатите да не са налагани наказания от Педагогическия съвет през учебната година;
 5. Участие в извънкласна и извънучилищна дейност.

      В случай на равен брой точки на последните в класирането, ще се вземат предвид оценките по учебни предмети от професионална подготовка.

Право на участие имат всички ученици от IX  до XII клас навършили 16 години до 30.06.2023 година.