ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Трайни насаждения

Професия: „ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД“

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

За отглеждането им се изискват задълбочени знания и професионални компетенции за създаване и отглеждане на лозя и овощни градини, за окачествяване на продукцията и правилното й съхраняване и преработване.

Учениците в тази специалност изучават както задължителните общообразователни предмети, така и редица специални предмети, формиращи техните професионални компетенции, за да могат  успешно могат да развиват собствен бизнес и да се реализират на трудовия пазар.

Пълният курс на обучение VIII - ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията "Техник - растениевъд"

УЧЕНИЦИТЕ ПРИДОБИВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА:

 • Определяне вида и състава на почвата;
 • Извършване на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работата;
 • Изчисляване нормата на торене и извършване на торене;
 • Определя поливната и напоителна норма и извършване на напояването;
 • Подготвя на посевния и посадъчен материал;
 • Разпознава видовия и сортов състав на трайните насаждения;
 • Извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране на плодовете и тяхната търговска реализация;
 • Регулира селскостопанските машини;
 • Произвежда екологично чиста продукция;
 • Правилно съхранява  получените продукти;
 • Правилно  използва лични предпазни средства;
 • Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.

Практически умения за прилагане на Европейски агроекологични програми и системи за управление на околната среда.

ПРОФЕСИИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА ПРАКТИКУВАТ СА :

Организатор на производството в лозово и растениевъдно стопанство ,

Специалист по растителна защита в лозово и растениевъдно стопанство;

Консултант в регионални и национални служби по земеделие и други

ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ ПОЛУЧАВАТ:

– Диплома за средно образование след успешно завършен 12 клас

– Свидетелство за професионална квалификация – Трета степен след успешно положени държавни квалификационни изпити

– БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС категория "В“, "С", кат. "Ткт"

– Квалификация по професията "Техник - растениевъд"

 Полученото образование и професионални компетенции дават възможност  за продължаване обучението в колежи и висши училища.