Facebook
ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево

Агроекология

Професия: Агроеколог.

 

Обучението по специалност Агроекология се регламентира с учебен план и учебна програма, разработени на базата на Държавните образователни изисквания. 

 

Учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

 

Изучават се учебни предмети, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.