ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването 

ЗАПОВЕД

       №  РД-01-124 /13.03.2020 г.

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата сс епидемична обстановка, свързана е разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. па Народното събрание иа Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

 НАРЕЖДАМ:

 1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.:
 1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
 2. Преустановяват сс учебните запития и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дкетахщиоина форма на обучение.
 3. Преустановяват се посещенията па децата в детските ясли и детските градини.
 4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и учишгщпото образование, които се организират н провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
 5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия,
  включително спортни, културно-развлекателнн и научни (кина, театри, концерти,
  музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
 6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите иа съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви иа остри заразни заболявания.
 7. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
 8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

 1. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.
 2. Областните управители, кметовете и органите на Министерство на вътрешните работи оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки
 3. Срокът и обхвата на мерките на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
 4. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц, д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспекгор и Жени Начева - заместник министър на здравеопазването.                      

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването