ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ФАЗА 1

критерии подбор на ученици

критерии избор фирми 

Заповед_екип

Проект  BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната 2017/2018 година беше реализиран проект "Ученически практики" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". В периода 15.04.2018г. - 31.07.2018 г. Седем ученици отработиха в реална работна среда 240 часа в "Идеал Стандарт-Видима" АД, ЗППК "Росица",  "Гуми маркет Г и Г" ЕООД, ЗП "Ненчо Косев". Обучаемите бяха ръководени от 4 наставници и 2 наблюдаващи учители. Основната цел на проекта за подобряване качеството на професионалното образование и улесняване достъпа до практическото обучение беше постигната. Участниците обогатиха знанията  и уменията в реална работна среда. Създадена беше трайна връзка между фирмите и професионалната гимназия.

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ  ФАЗА 1 - Изображение 1УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ  ФАЗА 1 - Изображение 2УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ  ФАЗА 1 - Изображение 3