Facebook

ПГ Марин Попов

Професионална гимназия в град Севлиево

 

ПГ Марин Попов, Севлиево е създадена през 2013 година. Издадена е Заповед с № РД-14-64 от 11.07. 2013 година на министъра на образованието и науката. Гимназията е приемник на 2 училища – ПГМСС „Марин Попов“ и ПГКМП – Севлиево. Средствата за финасиране на училището се осигуряват от Общината. Учебните занятия на учениците се провеждат в една смяна.

Гимназията е единственото професионално училище, на територията на област Габрово, със селскостопанска насоченост. В учебното заведение се обучават квалифицирани кадри в областта на земеделието, аграрните технологии и икономическото управление на замеделското стопанство. В училището се провежда обучение на монтьори, техници, фермери, механизатори на горска техника.

Учебното заведение разполага с музей на селското стопанство, единствен за Северна България.

Успешно се поддържат създадените добри връзки с местния бизнес за провеждане на практическите занятия в реалните производствени условия на „Идеал Стандарт – Видима” АД – Завод за производство на санитарна керамика, „Изгрев – 90С” ООД, „Абанос” ООД, „Виктор – Мебел” ООД, Корпорация „Топливо” АД , автосервизи др.

 

Специалност - Механизация селското стопанство
Професията е с най-големи традиции и натрупан опит.   Завършилите получават: Диплом за средно образование; Свидетелство за II и III степен професионална квалификация; Водач на МПС - Категория "В"; Водач на МПС - категория "Ткт" /трактор с ремарке/; Документ за работа с колесни и ...
Специалност - Механизация на горското стопанство
Професия: Техник - Механизатор.   Техническият прогрес през последните години повлия и върху механизацията на горското стопанство. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции.   При нас ще получите теоретични знания и практически умения за работа, поддържане и ...
Специалност - Агроекология
Професия: Агроеколог.   Обучението по специалност Агроекология се регламентира с учебен план и учебна програма, разработени на базата на Държавните образователни изисквания.    Учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и ...